Головна / Райдержадміністрація / Нормативно-правові акти

УПСЗН Наказ №36 від 27.06.2017

Паспорт УПСЗН зміни 16.06.2017

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Управління фінансів  

 

                                                         НАКАЗ

                                      

05.11.2015                                 м. Олевськ                                  № 12

 

Про затвердження

Інструкції з підготовки

бюджетних запитів

                                           Зареєстрований в районному

 управлінні юстиції

01грудня 2015 року № 2/300

  

Відповідно до статей 20, 21, 34, 75 Бюджетного кодексу України,
наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648
«Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», який зареєстрований в Міністерстві юстиції України
06 серпня 2015 року за № 957/27402

 

НАКАЗУЮ:

 

1.     Затвердити Інструкцію з підготовки бюджетних запитів, що додається.

 

2.     Визнати таким, що втратив чинність наказ управління фінансів Олевської районної державної адміністрації від 11грудня 2012 року № 23«Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів», зареєстрований в  Олевському районному управлінні юстиції   20грудня 2012 року за № 6/286.

 3.     Бюджетному відділу управління фінансів подати цей наказ на державну реєстрацію до  Олевського районного управління юстиції.

 

4.     Контроль за виконанням цього наказу  залишаю за собою.

 

5.     Цей наказ набирає чинності після його державної реєстрації, але не раніше дня його офіційного опублікування.

 

 

Начальник управління фінансів                                           Т.М. Козловець

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління фінансів райдержадміністрації

        05.11.2015  № 12

 

                                                                                  Зареєстрований в районному

 управлінні юстиції

                01грудня 2015 року № 2/300

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

з підготовки бюджетних запитів

 

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до статей 34, 75 Бюджетного кодексу України і визначає механізм розрахунку показників проекту районного бюджету на плановий бюджетний період (далі – проект районного бюджету) та прогнозу районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – прогноз районного бюджету); встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.

 

1.2. Головний розпорядник бюджетних коштів (далі – головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетного запиту і подає його у визначені терміни та порядку до управління фінансів райдержадміністрації (далі – управління фінансів) в паперовому та електронному вигляді за формами:

 

Бюджетний запит на 20__ - 20__ роки загальний, Форма 20__-1 (додаток 1),                    далі – Форма-1;

 

Бюджетний запит на 20__- 20__ роки індивідуальний, Форма 20__-2 (додаток 2),  далі – Форма-2;

 

Бюджетний запит на 20__-20__ роки додатковий, Форма 20__-3 (додаток 3),                     далі – Форма-3.

 

1.3. Форми складаються послідовно, тобто складаються Форми 20__-1 (додаток 1) і 20__-2 (додаток 2)  і лише після їх заповнення, у разі необхідності, заповнюється Форма 20__-3 (додаток 3).

1.4. Усі вартісні показники у формах наводяться у тисячах гривень
 з округленням до десятої (наприклад, «57,8 тис.грн.»).

 

1.5. Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням організаційних, фінансових (у тому числі прогнозних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду районного бюджету на плановий бюджетний період (далі – прогнозні обсяги)
та індикативних прогнозних показників обсягів видатків або надання кредитів загального фонду районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – індикативні прогнозні показники)) та інших показників, які щороку доводяться управлінням фінансів до головних розпорядників.

 

1.6. Прогнозні обсяги та індикативні прогнозні показники розраховуються управлінням фінансів.

     

1.7.    Розрахунок прогнозних обсягів та індикативних прогнозних показників здійснюється з урахуванням:

 

прогнозних обсягів доходів;

 

розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;

 

розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників                І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі - Єдина тарифна сітка);

 

прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг;

 

необхідності передбачення нових (порівняно з поточним бюджетним періодом) першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер;

 

необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо.

 

3.1.         1.8. Граничний обсяг видатків/надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік та індикативні прогнозні показники обсягів видатків/надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди доводяться управлінням фінансів
до головного розпорядника загальними сумами за роками.

 

      1.9. Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу
та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами
і підпрограмами (інформація зазначається у розрізі підпрограм тільки у разі їх формування у складі бюджетної програми) та, відповідно, тимчасовою класифікацією видатків і кредитування з урахуванням пріоритетів, визначених Президентом та Кабінетом Міністрів України, районною державною адміністрацією та районною радою на реалізацію яких спрямовано його діяльність та стратегічних цілей, визначених планами його діяльності на плановий на наступні за плановим два бюджетних періоди.

 

1.10. Показники доходів, фінансування, видатків, повернення
та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам  класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.

 

1.11. З метою співставлення показників за бюджетними програмами, підпрограмами і функціональною структурою, у разі змін у структурі видатків головного розпорядника, звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду, затверджені рішенням про районний бюджет на поточний рік, приводяться до класифікації видатків та кредитування, що формується у бюджетних запитах на плановий
та наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

У разі якщо бюджетна програма, підпрограма, функція у структурі видатків головного розпорядника не передбачається на плановий бюджетний рік:

показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;

 

звітні показники попереднього бюджетного періоду приводяться
у відповідність до тимчасової класифікації видатків і кредитування
та відповідно програмної класифікації видатків та кредитування поточного бюджетного періоду, а у разі відсутності таких видатків у поточному році – наводяться окремим рядком.

 

3.2.         1.12. Для заповнення форм бюджетного запиту, використовуються:

3.3.          

3.4.         дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого органам Державної казначейської служби України, з урахуванням капітальних видатків – для заповнення показників за попередній бюджетний період;

3.5.         показники, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік
з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання запиту, з урахуванням капітальних видатків, а також з урахуванням змін внесених до кошторису в частині власних надходжень бюджетних установ;

3.6.               

3.7.         показники видатків та /або надання кредитів, розраховані відповідно
до положень розділу ІІ цієї Інструкції, - для зазначення показників
на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

3.8.               

3.9.         1.13. Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих до управління фінансів бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту районного бюджету та прогнозу районного бюджету, згідно з вимогами управління фінансів.

3.10.           

3.11.    У разі якщо головний розпорядник у межах доведеного граничного обсягу та індикативних прогнозних показників пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки та/або надання кредитів загального фонду районного бюджету за одними бюджетними програмами, підпрограмами та функціональною структурою та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації відповідних бюджетних програм
у запропонованих обсягах.

3.12.           

3.13.    1.14. Бюджетні запити складаються всіма головними розпорядниками
і подаються до відповідного відділу управління фінансів  у визначені терміни та порядку.

3.14.           

3.15.    Відділ здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів.

3.16.           

3.17.    На основі результатів аналізу начальник управління фінансів відповідно до норм, визначених пунктом 5 статті 75 Бюджетного кодексу України, приймає рішення про включення бюджетного запиту
до проекту районного бюджету.

3.18.           

3.19.    1.15. Відповідно до підпункту 7 частини першої статті 76 Бюджетного кодексу України одночасно з проектом рішення про районний бюджет
на плановий рік головними розпорядниками подаються до постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності обласної ради пояснення до проекту районного бюджету.

3.20.           

3.21.    1.16. Якщо головний розпорядник у своєму бюджетному запиті подасть розподіл обсягу видатків/надання кредитів загального фонду бюджету                            на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди, структура якого не відповідає вимогам Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів, управління  фінансів має право повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог. У разі невиконання головним розпорядником зазначених вимог, управління фінансів має право самостійно внести необхідні корективи у бюджетний запит, повідомивши це головного розпорядника.

3.22.     

3.23.    1.17. У разі несвоєчасного подання бюджетного запиту,                                     що є бюджетним правопорушенням, управління фінансів, керуючись статтями 111 та 116-118 Бюджетного кодексу України та наказом Міністерства фінансів України від 15.11.2010 № 1370 «Про затвердження Порядку складання Протоколу про порушення бюджетного законодавства та форми Протоколу про порушення бюджетного законодавства», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.11.2010 за № 1201/18496 (із змінами та доповненнями), може складати протокол про бюджетне правопорушення і застосовувати до головного розпорядника відповідні заходи впливу.

3.24.     

3.25.    1.18. У разі надання необґрунтованої інформації або з порушенням вимог Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів може бути прийняте рішення щодо не включення бюджетних запитів до проекту районного бюджету на плановий рік та прогнозу районного бюджету
на наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

ІІ. Розрахунок видатків та надання кредитів                                        на плановий та наступні за плановим                                                     два бюджетні періоди

 

3.26.    2.1. Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами, підпрограмами (інформація зазначається у розрізі підпрограм тільки у разі їх формування у складі бюджетної програми) або функціями
та здійснює розрахунок обсягів видатків та надання кредитів, ураховуючи принципи пріоритетності, обґрунтованості витрат, а також жорсткої економії бюджетних коштів.

          До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання обласного бюджету проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11 "Про бюджетну класифікацію".

Після запровадження програмно-цільового методу складання та виконання обласного бюджету проставляється код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195.

3.27.    2.2.   Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються з урахуванням:

 

нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній сфері;

 

зобов’язань, передбачених договорами (контрактами);

 

норм і нормативів;

 

періодичності виконання окремих функцій, а також окремих заходів,
що здійснюються у межах бюджетних програм;

 

пріоритетності видатків, ураховуючи реальні можливості бюджету;

 

результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної
з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, встановлених Міністерством фінансів України, та висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

 

необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у плановому
та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

 

цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах функції (бюджетної програми);

3.28.             

3.29.    кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків            та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

3.30.     

3.31.    До кількісних факторів належать, зокрема штатна чисельність працівників, чисельність студентів, кількість бюджетних установ, кількість інвалідів, пенсіонерів тощо. До вартісних факторів – індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

3.32.     

3.33.    Принципи пріоритетності, обґрунтованості витрат, а також жорсткої економії бюджетних коштів щороку доводяться управлінням фінансів до головних розпорядників, решта – визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

3.34.     

3.35.    2.3. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий                    та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за кожною функцією / підпрограмою (інформація зазначається у розрізі підпрограм тільки у разі їх формування у складі бюджетної програми) або бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

3.36.     

3.37.    Обсяг видатків або надання кредитів за функцією/підпрограмою або                   бюджетною програмою визначається як сума коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.

3.38.     

3.39.    Детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків здійснюються з урахуванням факторів, що впливають на обсяг видатків                     та надання кредитів.

3.40.     

3.41.    2.4.   Обсяг надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди визначається на підставі нормативно-правових актів, якими передбачено надання таких кредитів, з урахуванням положень договорів (контрактів), договори між головним розпорядником                                та позичальником тощо, та необхідності повного завершення розпочатих позичальником робіт (здійснення виплат), що передбачені такими угодами (договорами).

3.42.     

3.43.    2.5.   При визначенні обсягу видатків або надання кредитів                             за функціями / підпрограмами або бюджетними програмами, що забезпечують реалізацію інвестиційних програм (проектів), ураховується необхідність:

3.44.             

3.45.    першочергового забезпечення ресурсами інвестиційних програм (проектів), реалізація яких розпочинається у поточному бюджетному періоді або розпочалася у минулих бюджетних періодах;

 

3.46.    виконання положень договорів (контрактів) щодо надання кредитів.

 

        При визначенні обсягів та джерел фінансування інвестиційних проектів у розрізі функцій / підпрограм або програм на прогнозні роки необхідно проставити джерела фінансування до кінця реалізації інвестиційного проекту в розрізі років.

 

3.47.    2.6.   Обсяг капітальних видатків визначається, ураховуючи запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною  документацією, ступінь будівельної готовності об’єктів, кількість наявного обладнання                    та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного                           і морального зношення. Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних   коштів.

3.48.     

3.49.    2.7.   За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів загального фонду за усіма функціями на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом та індикативними прогнозними показниками.

 

У разі якщо розрахований обсяг видатків та/або надання кредитів загального фонду перевищує граничний обсяг та індикативні прогнозні показники, додаткові видатки та/або надання кредитів (сума перевищення) включаються у Форму-3 за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними.

 

3.50.    2.8. Обсяг видатків/надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду.

 

3.51.    2.9. Формування дохідної частини спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами і доповненнями).

 

При заповненні бюджетних запитів в частині спеціального фонду                     на плановий рік та на наступні за плановим два бюджетні періоди необхідно забезпечити реальне планування показників надходжень до спеціального фонду, виходячи з фактичних надходжень у минулому та поточному бюджетних періодах, а також з урахуванням прогнозних розрахунків джерел надходжень.

 

2.10. У цій Інструкції визначення таких бюджетних періодів вживаються у таких значеннях:

 

минулий рік – звітний період;

 

поточний рік – рік, в якому здійснюється планування бюджетних показників на наступний плановий рік;

 

плановий рік - рік, на який здійснюється планування бюджетних показників;

 

наступні за плановим два роки – роки, на які здійснюється прогноз бюджетних показників і які є наступними за плановим роком.

 

 

ІІІ. Порядок заповнення форми -1

3.52.     

3.53.    3.1. Форма 20__-1 (додаток 1) призначена для наведення узагальнених показників діяльності головного розпорядника і розподілу граничного обсягу видатків/надання кредитів та індикативних прогнозних показників за функціональною структурою або, відповідно, бюджетними програмами/ підпрограмами (інформація зазначається у розрізі підпрограм тільки у разі їх формування у складі бюджетної програми).

3.54.     

3.55.    3.2. У формі 20__-1 (додаток 1): визначається мета діяльності головного розпорядника, спрямована на досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку країни та визначені планами його діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;  розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників в розрізі функцій або, відповідно, бюджетних програм / підпрограм і відповідальних виконавців.

3.56.     

3.57.    3.3. У пункті 1 зазначається код відомчої класифікації видатків                        та кредитування районного бюджету та найменування головного розпорядника.

3.58.     

3.59.     У пункті 2 зазначається мета діяльності головного розпорядника,                     яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної політики у відповідній сфері та має формуватись з урахуванням таких критеріїв:

3.60.             

3.61.    чітке формулювання та лаконічне викладення;

3.62.             

3.63.    спрямованість на досягнення певного результату;

3.64.             

3.65.    охоплення всіх сфер діяльності головного розпорядника.

 

При заповненні пунктів 3, 4: видатки,  надання кредитів з бюджету  заповнюються за Тимчасовою класифікацією видатків і кредитування місцевих бюджетів або відповідно Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.

 

3.5. Пункт 3 містить інформацію про розподіл головним розпорядником граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік та індикативних прогнозних показників видатків/надання кредитів загального фонду бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди в розрізі функцій або, відповідно, бюджетних програм та підпрограм (інформація зазначається у розрізі підпрограм тільки у разі їх формування у складі бюджетної програми).

3.66.     

3.67.             У графі 4 таблиці (звіт) зазначаються касові видатки/надання кредитів загального фонду бюджету відповідно до звіту за минулий рік, поданого органам Державної казначейської служби;

3.68.             

3.69.             у графі 5 (затверджено) – асигнування загального фонду на поточний рік, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення районної ради про бюджет на момент заповнення запиту;

3.70.             

3.71.    у графах 6-8 (проект, прогноз) – розподіл обсягів видатків/надання кредитів загального фонду на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди в розрізі функцій або, відповідно, бюджетних програм та підпрограм (інформація зазначається у розрізі підпрограм тільки у разі їх формування у складі бюджетної програми).

 

3.72.    При цьому, обсяги видатків/надання кредитів загального фонду бюджету, що склалися у рядку “Всього” у графах 6-8, не повинні перевищувати доведені управлінням фінансів головному розпоряднику граничні обсяги на плановий рік та індикативні прогнозні показники видатків/надання кредитів загального фонду на наступні  за плановим два бюджетні періоди.

 

            3.6. Пункт 4 містить інформацію про розподіл головним розпорядником граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду бюджету на плановий рік та індикативних прогнозних показників видатків/надання кредитів на наступні за плановим два бюджетні періоди в розрізі бюджетних програм та підпрограм (інформація зазначається у розрізі підпрограм тільки у разі їх формування у складі бюджетної програми) за тимчасовою класифікацією видатків і кредитування та, відповідно, програмною класифікацією видатків та кредитування.

3.73.     

3.74.             У графі 4 таблиці (звіт) зазначаються касові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету відповідно до звіту за минулий рік, поданого органам Державної казначейської служби;

3.75.     

3.76.             у графі 5 (затверджено) – асигнування спеціального фонду на поточний рік, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання запиту а також з урахуванням змін внесених до кошторису в частині власних надходжень бюджетних установ;

 

3.77.    у графах 6-8 (проект, прогноз) – розподіл обсягів видатків/надання кредитів спеціального фонду на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди в розрізі бюджетних програм та підпрограм (інформація зазначається у розрізі підпрограм тільки у разі їх формування у складі бюджетної програми) за тимчасовою класифікацією видатків                            і кредитування та, відповідно, програмною класифікацією видатків                                        та кредитування.

3.78.     

 

VI. Порядок заповнення форми – 2

 

4.1. Форма 20__-2 (додаток 2) призначена для наведення детальної інформації з обґрунтуваннями щодо показників, передбачених за кожною функцією, бюджетною програмою та підпрограмою (інформація зазначається у розрізі підпрограм тільки у разі їх формування у складі бюджетної програми) за тимчасовою класифікацією видатків і кредитування та, відповідно, програмною класифікацією видатків та кредитування.

 

3.79.    4.2. У пунктах 1, 2, 3 зазначаються відповідно код відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету та найменування головного розпорядника, код та найменування тимчасової та програмної класифікації, відповідального виконавця.

3.80.     

3.81.    4.3. У пункті 4 зазначаються основна мета виконання бюджетної програми, законодавчі підстави та строки її реалізації.

3.82.     

3.83.    Мета та завдання бюджетної програми визначаються відповідно                        до положень до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880 та за № 1104/25881.

 

3.84.    Інформація, що наводиться у пункті 4 цієї форми, повинна узгоджуватися з інформацією, наведеною у пункті 2 Форми-1.

3.85.     

3.86.    Інформація, наведена у пункті  4, використовується головним розпорядником при формуванні паспорту бюджетної програми.

3.87.     

3.88.    4.4. У пункті 5 приводяться усі надходження, що спрямовуються 
для виконання бюджетної програми.

3.89.     

3.90.    У рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 4, 8, 12 підпункту 5.1 та графах 4, 8 підпункту 5.2 зазначаються показники, наведені у пункті 3 форми 20__-1 (додаток1) у рядку ВСЬОГО у графах 4,5,6,7,8.

3.91.     

3.92.    Показники за кожним видом надходжень до спеціального фонду визначені за таким переліком:

3.93.             

3.94.    1) Власними надходженнями проставляються одним рядком. Власні надходження бюджетних установ можуть визначатися головним розпорядником на плановий рік за наявності відповідної підстави (укладена угода тощо. При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України.

 

3.95.    2) Інші надходження спеціального фонду, визначені рішенням про районний бюджет на минулий та поточний роки і які передбачається отримувати у плановому році.

 

3.96.    3) Повернення кредитів до бюджету, відображаються зі знаком                          „–„у розрізі класифікації кредитування.

3.97.             

3.98.    4) Надходження коштів, що передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду (код 602400)) у звітному                            та поточному роках.

3.99.             

3.100.                      5) Інші надходження.

 

3.101.                      Для визначення загального обсягу у рядку “ВСЬОГО” за минулий рік
до підсумку обсягів надходжень за вище зазначеним переліком додається різниця між залишками бюджетних коштів на початок року (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 60290) та на кінець року (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602200).

3.102.                       

3.103.                      У графі  5 підпункту 5.1 (звіт) зазначається обсяг надходжень
до спеціального фонду головного розпорядника за минулий рік відповідно        до звіту, поданого органам Державної казначейської служби.

3.104.                       

3.105.                      У графі 9 підпункту 5.1 (затверджено) – обсяг надходжень                              до спеціального фонду для виконання функції головного розпорядника, затверджений розписом районного бюджету на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання запиту а також з урахуванням змін внесених до кошторису в частині власних надходжень бюджетних установ.

3.106.                       

3.107.                      У графі 13 (проект) – обсяг надходжень до спеціального фонду головного розпорядника на плановий рік.

           

            У графах 5 та 9 підпункту 5.2 (прогноз) – надходження спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

         У графах 6, 10, 14 пункту 5.1 та графах 6, 10 пункту 5.2 зазначаються показники надходжень спеціального фонду, що належать до бюджету розвитку. 

3.108.                       

3.109.                      4.5. У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 6.1) або надання кредитів (підпункт 6.2) на плановий рік та видатки (підпункт 6.3) або надання кредитів (підпункт 6.4) на наступні за плановим два бюджетні періоди                      за економічною класифікацією видатків та класифікацією кредитування бюджету:

3.110.                      у графі 4 підпункту 6.1 та графі 4 підпункту 6.2 (звіт) зазначаються відповідно касові видатки та надання кредитів загального фонду відповідно               до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі;

3.111.                       

3.112.                      у графі 5, 6 підпункту 6.1 та графі 5, 6 підпункту 6.2 (звіт) зазначаються відповідно касові видатки та надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого органам Державної казначейської служби;

3.113.                       

3.114.                      у графі 8 підпункту 6.1 та графі 8 підпункту 6.2 (затверджено) – асигнування загального фонду, затверджені розписом районного бюджету                   на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання запиту;

3.115.                       

3.116.                      у графі 9,10 підпункту 6.1 та графі 9,10 підпункту 6.2 (затверджено) – асигнування спеціального фонду, затверджені розписом районного бюджету                   на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання запиту а також з урахуванням змін внесених до кошторису в частині власних надходжень бюджетних установ;

3.117.                       

3.118.                      у графі 12 підпункту 6.1 та графі 12 підпункту 6.2 (проект) – видатки/надання кредитів загального фонду на плановий рік, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

3.119.                       

3.120.                      у графі 13,14 підпункту 6.1 та графі 13, 14 підпункту 6.2 (проект) – видатки або надання кредитів спеціального фонду, які передбачаються                      на плановий рік розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

3.121.                       

3.122.                      у графах 4 і 8 підпункту 6.3 та у графах 4 і 8 підпункту 6.4 (прогноз) – прогноз видатків/надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

3.123.                       

3.124.                      у графах 5, 6 і 9, 10 підпункту 6.3 та у графах 5, 6 і 9, 10 підпункту                        6.4 (прогноз) – прогноз видатків або надання кредитів спеціального фонду                  на наступні за плановим два бюджетні періоди розраховані відповідно                   до розділу ІІ цієї Інструкції.

3.125.                       

3.126.                      Показники видатків і надання кредитів у рядках “ВСЬОГО”
по графах 4, 8, 12 підпунктів 6.1 і 6.2 повинні дорівнювати показникам, визначеним у графах 4, 5, 6 пункту 3 форми 20__-1 (додаток 1) для відповідної бюджетної програми, підпрограми (функції).

3.127.                       

3.128.                      Показники видатків і надання кредитів у рядках “ВСЬОГО”                       по графах 4 і 8 підпунктів 6.3 і 6.4 повинні дорівнювати показникам, визначеним у графах 7 і 8 пункту 3 форми 20__-1 (додаток 1) для відповідної бюджетної програми, підпрограми (функції).

3.129.                       

3.130.                      4.6. У пункті 7 визначається перелік завдань бюджетної програми, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми.

3.131.                       

3.132.                      Відповідно до цього переліку будуть формуватися результативні показники у пункті 8 Форми 20__-2 (додаток 2) та складатися паспорт бюджетної програми.

3.133.                       

3.134.                      У графі 3 (звіт) – касові видатки/ надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого органам Державної казначейської служби.

3.135.                       

3.136.                      У графі 4,5 (звіт) – касові видатки/надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого органам Державної казначейської служби.

3.137.                       

3.138.                      У графі 7 (затверджено) – асигнування загального фонду на поточний рік, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік                                 з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання.

3.139.                       

3.140.                      У графі 8,9 (затверджено) – асигнування спеціального фонду, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання запиту а також з урахуванням змін внесених до кошторису в частині власних надходжень бюджетних установ.

3.141.                       

3.142.                      У графі 11 (проект) – видатки/надання кредитів на плановий рік.

3.143.                       

3.144.                      У графі 12, 13 (проект)– видатки/надання кредитів спеціального фонду на плановий рік.

3.145.                       

3.146.                      Видатки/надання кредитів у рядку “ВСЬОГО” по графах 3, 7, 11 підпункту 7.1 пункту 7 повинні дорівнювати відповідним сумам, визначеним по графах 4, 5, 6 пункту 3 форми 20__-1 (додаток 1) для відповідної бюджетної програми.

3.147.                       

3.148.                      Видатки/надання кредитів у рядку “ВСЬОГО” по графах 3, 7 підпункту 7.2 пункту 7 повинні дорівнювати відповідним показникам по графах 7, 8 пункту 3 форми 20__-1 (додаток1) для відповідної бюджетної програми.

3.149.                       

Завдання бюджетної програми (підпрограми) - конкретний, спрямований на досягнення мети бюджетної програми комплекс заходів, який відображає основні етапи досягнення поставленої мети, визначає шляхи виконання програми (підпрограми), підлягає перевірці та повинен містити результативні показники бюджетної програми (підпрограми).

3.150.                       

3.151.                      Завдання бюджетної програми не повинні суттєво змінюватися з року     в рік, за виключенням, коли бюджетна програма або окремі завдання у складі бюджетної програми мають періодичний характер, закінчується термін їх виконання, або в результаті прийняття нового законодавства виникають нові завдання у складі існуючої бюджетної програми.

3.152.                       

3.153.                      У разі, коли у головного розпорядника з’являється нова бюджетна програма, завдання визначаються і заповнюються самостійно.

3.154.                       

3.155.                      Завдання, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду, повинні узгоджуватися з основними напрямами використання коштів, які забезпечують реалізацію програми.

3.156.                       

3.157.                      4.6. У пункті 8 наводяться результативні показники бюджетної програми, в розрізі підпрограм та завдань (інформація зазначається у розрізі підпрограм тільки у разі їх формування у складі бюджетної програми)                   за попередній, поточний, на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

3.158.                       

Результативні показники визначаються з дотриманням вимог щодо                  їх визначення, вказаних у спільних наказах Міністерства фінансів України                  та галузевих міністерств та наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945».

3.159.                       

3.160.                      За кожною бюджетною програмою, підпрограмою можливе уточнення та розширення переліку результативних показників, визначених                               у примірному переліку результативних показників бюджетних програм.

3.161.                       

Результативні показники - показники, на підставі яких здійснюється оцінка й аналіз ефективності використання бюджетних коштів, передбачених на виконання бюджетної програми (підпрограми), для досягнення мети бюджетної програми (підпрограми) та реалізації її завдань.

3.162.                       

3.163.                      У підпункті 8.1 та 8.2. визначаються результативні показники                         за чотирма групами, які дадуть можливість здійснити оцінку використання коштів на виконання бюджетної програми, підпрограм для досягнення визначених мети та завдань такої бюджетної програми у плановому році                 та у наступних за плановим двох бюджетних періодах, на підставі яких буде формуватися паспорт бюджетної програми.

3.164.                       

3.165.                      Результативні показники поділяються на такі групи:

3.166.                       

3.167.                      показники затрат, що визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми, підпрограм та характеризують структуру витрат бюджетної програми;

3.168.                       

3.169.                      показники продукту, що використовуються для оцінки досягнення поставленої мети. Показниками продукту є, зокрема, обсяг виробленої продукції, наданих послуг чи виконаних робіт, кількість користувачів товарами (роботами, послугами) тощо;

3.170.                       

3.171.                      показники ефективності - залежно від напрямів, що виконуються в ході виконання бюджетної програми, підпрограм, можуть визначатися як:

3.172.                       

3.173.                      витрати ресурсів на одиницю показника продукту (економність);

3.174.                       

3.175.                      відношення максимальної кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до визначеного обсягу фінансових ресурсів (продуктивність);

3.176.                       

3.177.                      досягнення визначеного результату (результативність);

3.178.                       

3.179.                      показники якості, що є сукупністю властивостей, які характеризують досягнуті результати щодо якості створеного продукту, що задовольняють споживача відповідно до їх призначення та відображають послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій у наданні послуг (товарів, робіт) споживачам за рахунок коштів бюджетної програми, підпрограм.

3.180.                       

3.181.                      Результативні показники, які наведені у підпунктах 8.1 та 8.2, використовується для здійснення оцінки ефективності бюджетної програми, підпрограм і включають кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми  (підпрограми), характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми, підпрограм. Такі показники формуються для кожного окремого завдання бюджетної програми (підпрограми) та мають підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

3.182.                       

3.183.                      Обов’язково необхідно заповнити графу 4 “Джерело інформації”, вказавши найменування статистичних збірників, звітності та обліку,                        що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників.

3.184.                       

3.185.                      4.7. У пункті 9 необхідно навести структуру видатків на оплату праці.

3.186.                       

3.187.                      Обов’язкові виплати включають: основну заробітну плату, оклади грошового утримання військовослужбовців, обов’язкові надбавки і доплати, згідно з законодавством,  у тому числі:

3.188.                      тарифні ставки (оклади);

3.189.          

3.190.                      надбавки за ранги державних службовців;

3.191.          

3.192.                      надбавки за вислугу років;

3.193.          

3.194.                      додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців, крім одноразових виплат;

3.195.          

3.196.                      підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за почесні, спортивні або вчені звання, науковий ступінь (у разі якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним, званням чи науковим  ступенем);

3.197.          

3.198.                      надбавки за особливі умови праці, інші підвищення, передбачені діючими умовами оплати праці;

3.199.          

3.200.                      доплати за шкідливі умови праці;

 

3.201.                      доплати науковим і науково-педагогічним працівникам, передбачені діючими умовами оплати праці.

3.202.                       

3.203.                      Інші доплати та надбавки включають доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер, у тому числі:

3.204.                      доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці,                        за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість                     у роботі;

3.205.          

3.206.                      додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців – одноразові виплати;

3.207.          

3.208.                      щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків;

3.209.          

3.210.                      доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих                        же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо);

3.211.          

3.212.                      за суміщення професій (посад) або збільшення обсягу виконуваних робіт;

3.213.          

3.214.                      за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;

3.215.          

3.216.                      доплати за ненормований робочий день, або за роботу у нічний час;

3.217.                       

3.218.                      надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови.

3.219.                      Премії: всі види преміальних виплат.

3.220.                       

3.221.                      Матеріальна допомога: включає  всі види матеріальних допомог, у тому числі:

3.222.                      на оздоровлення при наданні щорічної відпустки;

3.223.                       

3.224.                      на соціально-побутові потреби, у т.ч.:

3.225.                       

3.226.                      при виході на пенсію тощо.

3.227.                       

3.228.                      При цьому, в останньому рядку додатково наводяться видатки                          на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також                                  у спеціальному фонді.

3.229.                       

3.230.                      4.8. У пункті 10 потрібно навести чисельність працівників, зайнятих                  у бюджетних установах, в розрізі наведеного переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами:

 

у графах 3, 5, 7, 9 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;

 

у графах 4, 6, 8, 10 – кількість фактично зайнятих штатних одиниць                   в попередньому бюджетному періоді, а в поточному бюджетному періоді – на дату, визначену у листі управлінню фінансів.

 

у графах 11–16 – чисельність працівників бюджетних установ                          на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

3.231.                       

3.232.                      Кількість штатних одиниць навести окремо: штатні одиниці                             та фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок загальних видатків
(у графі "загальний фонд"), та штатні одиниці і фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок спеціальних видатків (у графі "спеціальний фонд").

 

3.233.                      У разі, якщо згідно з чинним законодавством працівники,                                     що отримують основну оплату праці за рахунок загального фонду, отримують додаткову оплату праці зі спеціального фонду або працюють                   за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників проставляється і по загальному,                                  і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку “штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді”. 

3.234.                       

3.235.                      Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків, приведеними у підпунктах 6.1, 6.3 та пункті 9.

3.236.                       

3.237.                      4.9. У пункті 11 наводиться перелік регіональних / місцевих програм, які передбачається виконувати з використанням коштів районного бюджету, виконання яких головний розпорядник передбачає здійснювати за рахунок коштів бюджетної програми, підпрограм відповідно у плановому році та наступних за плановим двох бюджетних періодах, із наведенням відповідних обсягів видатків/ надання кредитів бюджету.

3.238.                       

3.239.                      У підпунктах 11.1 та 11.2:

3.240.                       

3.241.                      у графі 2 - зазначається коди та назва цільової програми, підпрограми;

3.242.                       

3.243.                      у графі 3 - нормативний документ, яким затверджена програма;

3.244.                       

3.245.                      у графі 4 - короткий зміст заходів програми відповідно                           до нормативного документа.

3.246.                       

3.247.                      У підпункті 11.1 показники у графах 5-10 по рядку “ВСЬОГО” повинні бути в межах відповідних видатків/ надання кредитів за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники  гр.  4; 5; 8; 9; 12 і 13  підпунктів 6.1/6.2.

 

3.248.                      У підпункті 11.2 показники у графах 5-8 по рядку “ВСЬОГО” повинні бути в межах відповідних видатків/надання кредитів за бюджетною програмою, тобто не перевищувати відповідні показники граф 4, 5; 8, 9 підпунктів 6.3/6.4.

3.249.                       

3.250.                               4.10. Пункт 12 містить інформацію про обсяги та джерела фінансування інвестиційного проекту в межах бюджетної програми  у розрізі підпрограм (функцій) (підпункт 12.1 – у плановому році, підпункт 12.2 –                     у наступних  за плановим двох роках та до кінця реалізації інвестиційного проекту (програми) з розподілом по роках. Якщо початок реалізації інвестиційного проекту (програми) відповідно до регіонального плану інвестицій та капітальних вкладень припадає на один із двох наступних                     за плановим роком, такий проект включається до бюджетного запиту                           з відображенням показників, починаючи з відповідного року.

3.251.                       

3.252.                      У пункті 12 приводяться усі джерела фінансування інвестиційного проекту (програми), включаючи не бюджетні кошти у категорії «Інші джерела фінансування (за видами)».

3.253.                       

3.254.                      У графі 12 пункту 12.1 та у графі 9 пункту 12.2 надаються пояснення,                                        що характеризують джерела фінансування (наприклад, облігації місцевої позики, банківський кредит, термін погашення, термін повернення інвестицій приватному партнеру або виникнення не фінансових зобов’язань з боку головного розпорядника бюджетних коштів тощо).

                    

4.11. У пункті 13 наводиться аналіз результатів діяльності головного розпорядника за загальним фондом за ці періоди з наведенням пояснень щодо вказаних у пунктах 8-10 показників, у тому числі проаналізувати результативні показники, включаючи зміну чисельності працюючих, вказати основні напрями реформування структури головного розпорядника,  що забезпечує виконання бюджетної програми тощо. 

3.255.                       

3.256.                      Необхідно навести інформацію щодо використання коштів на оплату праці та аналіз змін мережі і контингенту. При цьому слід пояснити структуру видатків на оплату праці (пункт 9). Це буде важливим аргументом при аналізі витрат на заробітну плату, дасть можливість зробити висновок про приведення у відповідність до визначених асигнувань штатної чисельності установи, а також про дії головного розпорядника                                   по впорядкуванню кількості працюючих у наступні роки і включити                         до проекту бюджету на плановий рік відповідні показники. Необхідно також обґрунтувати необхідність проведення видатків/надання кредитів на плановий рік виходячи з обсягу та на підставі результативних показників.

3.257.                       

3.258.                      Приведені головними розпорядниками у пункті 13, 15 обґрунтування                        в подальшому використовуються при підготовці пояснювальної записки                      до проекту бюджету на плановий рік і поданні райдержадміністрації                            та районній раді.

3.259.                       

3.260.                      4.12. У підпунктах 14.1 та 14.2 зазначається кредиторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:

3.261.                       

3.262.                      Підпункт 14.1.

3.263.                       

3.264.                      У графі 4 проставляються обсяги видатків, затверджені розписом обласного бюджету на минулий рік з урахуванням усіх внесених змін                        до розпису;

3.265.                       

3.266.                      у графі 5 – показники за минулий рік за касовими видатками відповідно до звіту, поданого органам Державної казначейської служби. Ці показники мають відповідати показникам, наведеним у графі 4 підпункту 6.1;

3.267.                       

3.268.                      у графах 6 і 7 – кредиторська заборгованість загального фонду відповідно на початок минулого та поточного років згідно зі звітом                            за формою № 7 “Звіт про заборгованість бюджетних установ”;

3.269.                       

3.270.                      у графах 9 і 10 – сума кредиторської заборгованості, яка у минулому році погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно;

3.271.                      у графі 11 – розрахунок зобов’язань по видатках, у тому числі погашених (касові видатки) та непогашених (кредиторська заборгованість                      на початок поточного року).

3.272.                       

3.273.                      Підпункт 14.2.

3.274.                       

3.275.                      Графи 4 та 5 таблиці 14.2 повинні відповідати:

3.276.                       

3.277.                      графа 4 – графі 8 підпункту 6.1 (обсяги асигнувань, затверджені розписом районного бюджету  на поточний рік з урахуванням внесених змін до рішення про районний бюджет на момент складання запиту);

3.278.                       

3.279.                      графа 5 – графі 7 підпункту 14.1 (кредиторська заборгованість загального фонду на початок поточного року відповідно до звіту за формою № 7 “Звіт про заборгованість бюджетних установ”);

3.280.                       

3.281.                      графа 9 – графі 12 підпункту 6.1 (обсяг видатків на плановий рік).

3.282.                       

3.283.                      У графах 6, 7 та графах 11, 12 наводиться сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та у плановому роках планується погасити                      за рахунок коштів загального та спеціального фондів;

3.284.                       

3.285.                      у графах 8 і 13 наводиться розрахунок очікуваних зобов’язань                          по видатках (різниця між затвердженими призначеннями на поточний рік (граничним обсягом видатків на плановий рік) та плановим обсягом погашення кредиторської заборгованості на початок відповідного року).

3.286.                       

3.287.                      Наведена у підпунктах 14.1 та 14.2 інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов’язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетні періоди по загальному фонду в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність                                     до передбачених асигнувань), а також розробити заходи з приведення своїх зобов’язань на плановий бюджетний період у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період.

3.288.                       

3.289.                      У підпункті 14.3 зазначається дебіторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду.

3.290.                       

3.291.                      У графі 4 наводяться обсяги видатків, затверджені розписом районного бюджету на минулий рік з урахуванням усіх внесених змін до розпису;

3.292.                      у графі 5 – показники за минулий рік за касовими видатками / наданням кредитів  відповідно до звіту, поданого органам Державної казначейської служби;

3.293.                       

3.294.                      у графах 6 і 7 – дебіторська заборгованість загального фонду відповідно на початок минулого та поточного років згідно зі звітом                             за формою № 7 “Звіт про заборгованість бюджетних установ”;

3.295.                       

3.296.                      у графі 8 – сума очікуваної дебіторської заборгованості на початок планового року;

3.297.                       

3.298.                      у графах 9 і 10 – причини виникнення дебіторської заборгованості                          та вжиті заходи щодо її ліквідації відповідно.

 

3.299.                      У підпункті 14.4 наводяться нормативно-правові акти, що є підставою для виконання функції (бюджетної програми) та які не забезпечені граничним обсягом:

3.300.                       

3.301.                      у графі 2 підпункту 14.4 зазначаються назва, номер та дата нормативно-правового акта;

 

3.302.                      у графі 3 підпункту 14.4 – відповідні статті (пункти) нормативно-правового акта;

3.303.                       

3.304.                      у графі 4 підпункту 14.4 – обсяг видатків або надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта;

3.305.                       

3.306.                      у графі 5 підпункту 14.4 – обсяг видатків або надання кредитів, врахований у граничному обсязі;

3.307.                       

3.308.                      у графі 6 підпункту 14.4 – обсяг видатків або надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом;

3.309.                       

3.310.                      у графі 7 підпункту 14.4 – заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статті (пункту) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу.

3.311.                       

3.312.                      У підпункті 14.5 зазначаються конкретні пропозиції до заходів                            з упорядкування зобов’язань загального фонду у плановому бюджетному періоді із визначенням термінів їх проведення та розрахунками щодо результатів від впровадження цих заходів, а також пояснення щодо управління зобов’язаннями загального фонду у попередньому та поточному бюджетних періодах.

3.313.                       

 

3.314.                      4.13. У пункті 15 наводяться:

 

3.315.                      аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді;

3.316.                       

3.317.                      показники, які характеризують обсяг видатків або надання кредитів спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, – порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період).

 

3.318.                      4.14. Інформація, наведена в окремих пунктах Форми 20__-2
(додаток 2), в подальшому використовується для формування паспорту бюджетної програми відповідно наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880 та за № 1104/25881.

 

V. Порядок заповнення форми – 3

3.319.                       

3.320.                      5.1. Лише після заповнення форм 20__-1 (додаток 1) і 20__-2                 (додаток 2), у разі наявності пропозицій про збільшення обсягу видатків/надання кредитів загального фонду на плановий рік та наступні                     за плановим два бюджетні періоди, може бути заповнена форма 20__-3 (додаток 3), в якій потрібно привести обґрунтування запропонованого збільшення поточних видатків та обсяги капітальних видатків на плановий рік, які будуть передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) та наступні за плановим два бюджетні періоди (запити на збільшення видатків/надання кредитів можливі лише за бюджетними програмами, підпрограмами та, відповідно, функціями, які згідно з нормативними актами визначені пріоритетними).

3.321.                       

3.322.                      Зазначені пропозиції будуть розглядатися управлінням фінансів під час доопрацювання проекту районного бюджету на плановий рік та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди у разі, якщо виникне реальна можливість збільшення ресурсів районного бюджету на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди.

3.323.                       

3.324.                      Слід зазначити, що немає підстав для формування додаткової потреби (пропозицій щодо збільшення обсягів видатків/ надання кредитів загального фонду) бюджетними програмами, підпрограмами та, відповідно,за функціями за якими головним розпорядником зменшено порівняно з поточним роком обсяги видатків/надання кредитів у зв’язку з перерозподілом обсягу видатків/надання кредитів у пункті 3 Форми 20__-1 (додаток 1) з метою збільшення інших видатків/надання кредитів.

3.325.                       

3.326.                      5.2. У пункті 2 наводиться інформація про зміни результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми (функції) у плановому році та наступних за плановим двох бюджетних періодах у разі виділення додаткових коштів, наслідки у разі не виділення додаткових коштів  та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми, підпрограми та, відповідно, функції.

3.327.                       

3.328.                      У першій таблиці підпункту 2.1 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на плановий бюджетний період. Показники у графах 3, 4, 5 повинні відповідати показникам у графах 4, 5, 6, пункту 3 форми 20__-1 (додаток 1) за відповідними бюджетними програмами, підпрограмами (функціями). Слід зазначити, що у цьому підпункті наводяться тільки ті бюджетними програмами, підпрограмами (функціями), які згідно                                з положеннями нормативно-правових актів не забезпечені обсягом видатків/надання кредитів загального фонду на плановий рік                                      і є пріоритетними. Тому в графі 6 визначається лише додаткова потреба (+) до обсягу на плановий рік.

3.329.                       

3.330.                      У графі 6 першої таблиці підпункту 2.1 зазначається сума збільшення граничного обсягу, яка не може перевищувати суми, зазначеної у рядку «ВСЬОГО» у графі 6 підпункту 14.4 пункту 14   Форми - 2, за відповідними функціями.

3.331.                       

3.332.                      У графі 7 першої таблиці підпункту 2.1 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, а також надається інформація про вжиті головним розпорядником заходи щодо економії бюджетних коштів.

3.333.                       

3.334.                      У другій таблиці підпункту 2.1 вказується зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів.

3.335.                       

3.336.                      Також слід зазначити про наслідки у разі не виділення додаткових коштів із загального фонду на плановий рік, а також альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання функції, бюджетної програми.

3.337.                       

3.338.                      У пункті 2.2 показники у графах 3, 5 повинні збігатися з показниками               у графах 7, 8 пункту 3 таблиці форми 20__-1 за функціями (бюджетними програмами).

3.339.                       

3.340.                      У графах 4, 6 заповнюються тільки ті функції, що не забезпечені прогнозним обсягом видатків на наступні за плановим два роки. 

3.341.                       

3.342.                      Визначається вплив у разі передбачення цих коштів на виконання функцій в наступні за плановим два роки, зміни результативних показників бюджетної програми, які характеризують виконання функції, бюджетної програми.

3.343.                       

3.344.                      Також визначаються наслідки, якщо додаткові кошти не будуть передбачені виходячи із прогнозу на два наступні за плановим роки                            та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання функції, бюджетної програми.

3.345.                       

3.346.                      У графі 7 обґрунтовується необхідність додаткових коштів                                загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди у розрізі економічної класифікації видатків / кредитування (з обов’язковим посиланням на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах).

 

 

 

Начальник управління фінансів                                   Т.М. Козловець

 

 

 

 

Наказ  управління фінансів райдержадміністрації від 05.11.2015  р. № 12 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"

Розпорядження голови РДА від 28.01.2015 №12 "Про передачу необоротних активів"

Розпорядження голови РДА від 28.01.2015 №11 "Про списання основних засобів"

Розпорядження голови РДА від 27.01.2015 №9 "Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 11 червня 2014 року №106"

Розпорядження голови РДА від 21.01.2015 №8 "Про визначення вартості ритуальних послуг, повязаних із похованням учасників бойових дій і інвалідів війни"

Розпорядження голови РДА від 19.01.2015 №7 "Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 31 жовтня 2008 року №378"

Розпорядження голови РДА від 19.01.2015 №6 "Про графік прийомів громадян за місцем їх роботи та проживання на I квартал 2015 року"

Розпорядження голови РДА від 19.01.2015 №5 "Про схвалення проекту рішення Олевської районної ради "Про районний бюджет на 2015 рік" та Прогнозу районного бюджету на 2016 і 2017 роки"

Розпорядження голови РДА від 15.01.2015 №4 "Про розпорядок роботи Олевської районної державної адміністрації"

Розпорядження голови РДА від 14.01.2015 №3 "Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 15 лютого 2011 року №49"

Розпорядження голови РДА від 14.01.2015 №2 "Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 28 лютого 2008 року №60"

Розпорядження голови РДА від 13.01.2015 №1 "Про графік особистого прийому громадян на 2015 рік"

Розпорядження голови РДА від 19.01.2015 №6 "Про графік прийомів громадян за місцем їх роботи та проживання на I квартал 2015 року"

Розпорядження голови РДА від 29.12.2014 №215 "Про перевірку наявності печаток, штампів, документів та інших матеріальних носіїв з грифом "Для службового користування"

Розпорядження голови РДА від 29.12.2014 №211 "Про затвердження Положення про управління праці та соціального захисту населення Олевської районної державної адміністрації Житомирської області"

Розпорядження голови РДА від 26.12.2014 №209 "Про внесення змін до районного бюджету на 2014 рік"

Додаток до розпорядження голови районної державної адміністрації від 14.10.2014 №167 в редакції розпорядження голови районної державної адміністрації від 24.12.2014 №206

Розпорядження голови РДА від 24.12.2014 №206 "Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 14 жовтня 2014 року №169"

Розпорядження голови РДА від 24.12.2014 №205 "Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 29 травня 2014 року №96"

Розпорядження голови РДА від 19.12.2014 №204 2Про заходи щодо проведення в районі новорічних і різдвяних свят для дітей у 2015 році"

Розпорядження голови РДА від 19.12.2014 №202 "Про внесення змін до районного бюджету на 2014 рік"

Розпорядження голови РДА від 18.12.2014 №201 "Про внесення змін до районного бюджету на 2014 рік"

Розпорядження голови РДА від 09.12.2014 №199 "Про внесення змін до районного бюджету на 2014 рік"

Розпорядження голови РДА від 01.12.2014 №196 "Про створення районної комісії по розгляду заяв та документів, поданих субєктами господарювання на компенсацію фактичних витрат у хмелярстві за рахунок бюджетних коштів у 2014 році"

Розпорядження голови РДА від 01.12.2014 №195 "Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 21 вересня 2014 року №270"

Додаток до розпорядження голови РДА від 01.12.2014 №194

Розпорядження голови РДА від 01.12.2014 №194 "Про затвердження плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами на 2014-2017 роки"

Розпорядження голови РДА від 26.11.2014 №192 "Про передачу необоротних активів"

Розпорядження голови РДА від 25.11.2014 №191 " Про перенесення робочих днів у 2015 році"

Розпорядження голови РДА від 24.11.2014 №190 "Про передачу програмно-апаратних комплексів (ПАК)"

Розпорядження голови РДА від 20.11.2014 №189 "Про зняття з контролю в III кварталі 2014 року окремих розпоряджень голови райдержадміністрації"

Розпорядження голови РДА від 17.11.2014 №188 "Про завершення підготовки обєктів господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період та проходження опалювального сезону 2014/15 року"

Розпорядження голови РДА від 17.11.2014 №187 "Про внесення змін до розпорядження голови РДА від 24 січня 2014 року №11"

Розпорядження голови РДА від 13.11.2014 №180 "Про районну комісію з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим та внутрішньо переміщеним особам"

Розпорядження голови РДА від 04.11.2014 №179 "Про внесення змін до районного бюджету на 2014 рік"

Розпорядження голови РДА від 24.10.2014 №175 "Про проведення спільного штабного тренування з органами управління та формуваннями цивільної оборони"

Розпорядження голови РДА від 24.10.2014 №174 "Про передачу у комунальну власність Олевської міської територіальної громади об’єкту незавершеного будівництва 60-ти квартирного житлового будинку, що перебуває на балансі ДКП "Олевський щебеневий завод"

Розпорядження голови РДА від 23.10.2014 №172 "Про внесення змін до районного бюджету на 2014 рік"

Додаток до розпорядження голови райдержадміністрації від 20 жовтня 2014 року №171

Розпорядження голови РДА від 20.10.2014 №171 "Про оперативне вирішення невідкладних питань у день позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року"

Розпорядження голови РДА від 15.10.2014 №168 "Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 11 червня 2014 року №106"

Розпорядження голови РДА від 14.10.2014 №166 "Про початок опалювального сезону 2014/2015 року"

Розпорядження голови РДА від 07.10.2014 №163 "Про підсумки Програми економічного і соціального розвитку району за I півріччя 2014 року"

Розпорядження голови РДА від 07.10.2014 №162 "Про розроблення проекту комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Олевському районі Житомирської області на 2015-2016 роки"

Розпорядження голови РДА від 06.10.2014 №161 "Про приписку до призовних дільниць громадян України 1998 року народження у січні-березні 2015 року та медичний огляд юнаків 1999-2000 років народження Олевського району"

Розпорядження голови РДА від 30.09.2014 №159 "Про списання основних засобів"

Розпорядження голови РДА від 24.09.2014 №158 "Про затвердження Положення про юридичний сектор апарату Олевської районної державної адміністрації"

Розпорядження голови РДА від 19.09.2014 №156 "Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 13 серпня 2013 року №171"

Розпорядження голови РДА від 03.09.2014 №151 "Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 18 березня 2008 року №82"

Розпорядження голови РДА від 03.09.2014 №149 "Про створення тимчасово діючої моніторинової (мобільної) групи з питань виявлення та збору інформації щодо потреб вимушених переселенців"

Розпорядження голови РДА від 28.08.2014 №148 "Про внесення змін до районного бюджету на 2014 рік"

Розпорядження голови РДА від 26.08.2014 №147 "Про зняття з контролю в III кварталі 2014 року окремих розпоряджень голови райдержадміністрації"

Розпорядження голови РДА від 21.08.2014 №145 "Про розроблення проекту програми економічного і соціального розвитку Олевського району на 2015 рік"

Розпорядження голови РДА від 21.08.2014 №144/27 "Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації та голови районної ради від 21 вересня 2011 року №239/75"

Розпорядження голови РДА від 20.08.2014 №143 "Про внесення змін до районного бюджету на 2014 рік"

Розпорядження голови РДА від 07.08.2014 №141 "Про підготовку обєктів господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2014/2015 року"

Розпорядження голови РДА від 07.08.2014 №139 "Про перевірку стану підготовки загальноосвітніх навчальних закладів до 2014-2015 навчального року"

Розпорядження голови РДА від 07.08.2014 №135 "Про графік особистого прийому громадян на 2014 рік"

Розпорядження голови РДА від 07.08.2014 №134 "Про списання основних засобів"

Розпорядження голови РДА від 06.08.2014 №133 "Про внесення змін до районного бюджету на 2014 рік"

Розпорядження голови РДА від 29.07.2014 №131 "Про внесення змін до районного бюджету на 2014 рік"

Розпорядження голови РДА від 28.07.2014 №130 "Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 18 грудня 2013 №271"

Розпорядження голови РДА і голови районної ради від 23.07.2014 №129/26 "Про створення районної координаційної ради з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів"

Розпорядження голови РДА від 08.07.2014 №122 "Про створення та організацію роботи районного координаційного штабу з питань розміщення громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій і районів проведенння антитерористичної операції, та заходи щодо вирішення їх соціально-побутових питань"

Розпорядження голови РДА від 08.07.2014 №121 "про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 15 травня 2013 року №102"

Розпорядження голови РДА від 01.07.2014 №118 "Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 16 червня 2011 року №165"

Розпорядження голови РДА і голови районної ради від 26.06.2014 №114/23 "Про організацію громадського обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади"

Розпорядження голови РДА від 20.06.2014 №110 "Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 16 вересня 2008 року №311"

Розпорядження голови РДА від 20.06.2014 №109 "Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 26 квітня 2012 року №124"

Розпорядження голови РДА від 20.06.2014 №108 "Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 22 травня 2012 року №145"

Розпорядження голови РДА від 11.06.2014 №106 "Про затвердження нового складу колегії районної державної адміністрації"

Розпорядження голови РДА від 10.06.2014 №104 "Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 25 квітня 2008 року №138"

Розпорядження голови РДА від 04.06.2014 №101 "Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Олевської районної державної адміністрації Житомирської області"

Регламент центру надання адміністративних послуг Олевської районної державної адміністрації Житомирської області

Розпорядження голови РДА від 04.06.2014 №100 "Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг Олевської районної державної адміністрації Житомирської області"

Розпорядження голови РДА від 03.06.2014 №99 "Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови Олевської районної державної адміністрації від 25 грудня 2013 року №281"

Розпорядження голови РДА і голови районної ради від 29.05.2014 №74/14 "Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації і голови районної ради від 21вересня 2011 року №239/75"

Розпорядження голови РДА від 29.05.2014 №98 "Про створення робочої групи щодо вивчення питання ефективного використання земельних площ, виділених під кар’єри"

Розпорядження голови РДА від 29.05.2014 №97 "Про затвердження Положення про сектор культури Олевської районної державної адміністрації Житомирської області"

Розпорядження голови РДА від 29.05.2014 №96 "Про встановлення на 2014 рік фонду оплати праці працівників і видатків на утримання структурних підрозділів райдержадміністрації"

Розпорядження голови РДА від 28.05.2014 №95 "Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 17 лютого 2014 року №32"

Розпорядження голови РДА від 27.05.2014 №94 "Про підготовку та проведення оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2014 року"

Розпорядження голови РДА від 27.05.2014 №93 "Про затвердження коефіцієнту співвідношення кількості безплатних і платних пасажирів на 2014 рік"

Розпорядження голови РДА від 26.05.2014 №91 "Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 січня 2009 року №29"

Розпорядження голови РДА і голови районної ради від 23.05.2014 №90/17 "Про оголошення Днів жалоби в Олевському районі"

Розпорядження голови РДА від 22.05.2014 №87 "Про ведення бухгалтерського обліку у відділі надання адміністративних послуг Олевської районної державної адміністрації Житомирської області"

Розпорядження голови РДА від 20.05.2014 №84 "Про відзначення в районі Дня захисту дітей у 2014 році"

Розпорядження голови РДА від 16.05.2014 №83 "Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 15 жовтня 2013 року №208"

Розпорядження голови РДА від 16.05.2014 №82 "Про створення комісії для приймання-передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району"

Розпорядження голови РДА від 16.05.2014 №81 "Про затвердження Положення про відділ надання адміністративних послуг Олевської районної державної адміністрації Житомирської області"

Розпорядження голови РДА від 12.05.2014 №80 "Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 29.02.2012 №78"

Розпорядження голови РДА від 08.05.2014 №79 "Про затвердження Положення про сектор охорони здоров’я Олевської районної державної адміністрації Житомирської області"

Розпорядження голови РДА від 30.04.2014 №76 "Про внесення змін до районного бюджету на 2014"

Розпорядження голови РДА від 28.04.2014 №72 "Про структуру районної державної адміністрації та встановлення граничної чисельності працівників структурних підрозділів райдержадміністрації"

Розпорядження голови РДА від 24.04.2014 №71 "Про організацію проведення безкоштовного обовязкового профілактичного медичного огляду працівників закладів освіти району у 2014 році"

Розпорядження голови РДА від 23.04.2014 №70 "Про здійснення опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена, їх соціальний захист"

Додаток до розпорядження голови РДА від 15.04.2014 №68

Розпорядження голови РДА від 15.04.2014 №68 "Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення Дня Європи в районі у 2014 районі"

Розпорядження голови РДА від 11.04.2014 №64 "Про участь дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, випускників загальноосвітніх закладів району, у зустрічі з керівництвом облдержадміністрації 16 квітня 2014 року"

Розпорядження голови РДА від 09.04.2014 №63 "Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 16 січня 2014 року №5"

Розпорядження голови РДА від 07.04.2014 №61 "Про затвердження складу організаційного комітету з проведення в районі IX Всеукраїнської акції "Серце до серця"

Розпорядження голови РДА від 04.04.2014 №58 "Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів"

Розпорядження голови РДА від 28.03.2014 №51 "Про підсумки роботи із зверненнями громадян у 2013 році та забезпечення виконання в районі вимог законодавства України щодо розгляду звернень громадян"

Розпорядження голови РДА від 28.03.2014 №50 "Про завершення опалювального сезону 2013/2014 року"

Розпорядження голови РДА від 27.03.2014 №48 "Про внесення змін до районного бюджету на 2014 рік"

Розпорядження голови РДА від 18.03.2014 №46 "Про проведення заходів із санітарного очищення та благоустрою населених пунктів району у 2014 році"

Розпорядження голови РДА від 18.03.2014 №45 "Про внесення змін до районного бюджету на 2014 рік"

Розпорядження голови РДА від 11.03.2014 №44 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2014 рік"

Розпорядження голови РДА від 06.03.2014 №42 "Про організацію виконання місцевих бюджетів у 2014 році"

Розпорядження голови РДА від 03.03.2014 №39 "Про внесення змін до розпорядження голови РДА від 10.04.2013 №81"

Розпорядження голови РДА від 27.02.2014 №36 " Про внесення змін до розпорядження голови РДА від 05.11.2012 №309"

Розпорядження голови РДА від 26.02.2014 №35 "Про внесення змін до розпорядження голови РДА від 24.12.2009 №380"

Розпорядження голови РДА від 24.02.2014 №34 "Про визначення середньої вартості ритуальних послуг, повязаних із похованням учасників бойових дій і інвалідів війни"

Розпорядження голови РДА від 17.02.2014 №33 "Про надання права підпису"

Розпорядження голови РДА від 17.02.2014 №32 "Про заходи щодо забезпечення призову на строкову військову службу громадян України 1989-1996 років народження у квітні-травні та жовтні-листопаді 2014 року"

Розпорядження від 14.02.2014 №31 "Про внесення змін до розпорядження голови РДА від 25.09.2012 №262"

Розпорядження голови РДА від 07.02.2014 №24 "Про проведення спільного штабного тренування з органами управління та формуваннями цивільної оборони району"

Розпорядження голови РДА від 07.02.2014 №23 "Про зняття з контролю в I кварталі 2014 року окремих розпоряджень голови РДА"

Розпорядження голови РДА від 07.02.2014 №22 "Про затвердження грошової вартості харчування однієї дитини та визначення організації, яка забезпечуватиме харчування у дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів Олевської районної ради Житомирської області"

Розпорядження голови РДА від 31.01.2014 №21 "Про стан військового обліку і бронювання військовозобов’язаних і призовників та заходи щодо його покращення"

Розпорядження голови РДА від 27.01.2014 №17 "Про створення комісії для визначення (обчислення) стажу роботи та державної служби"

Розпорядження голови РДА від 27.01.2014 №16 "Про створення комісії по роботі з кадрами"

Розпорядження голови РДА від 24.01.2014 №13 "Про внесення змін до розпорядження голови РДА від 18.12.2013 №271 Про утворення центру надання адміністративних послуг Олевської районної державної адміністрації"

Розпорядження голови РДА від 24.01.2014 №11 "Про здійснення передачі картотек підприємств з обслуговування житлового фонду до Олевського районного сектору Управління Державної міграційної служби України в Житомирській області"

Розпорядження голови РДА від 17.01.2014 №6 "Про внесення змін до розпорядження голови РДА від 15.02.2011 №47"

Розпорядження голови РДА від 10.01.2014 №04/01 "Про графік виїзних особистих прийомів громадян на I квартал 2014 року"

Розпорядження голови РДА від 09.01.2014 №1 "Про внесення змін до розпорядження голови РДА від 15.02.2011 №49"

 

 

 

Наказ управління фінансів райдержадміністрації від 17 грудня 2013 року № 30 "Про затвердження Порядку складання і виконання розпису районного бюджету"

Розпорядження голови РДА від 31.12.2013 №286 “Про план роботи районної державної адміністрації на I квартал 2014 року”.

Розпорядження голови РДА від 31.12.2013 №285 “Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації  від 14 травня 2013р. № 99 ”Про встановлення на 2013 рік фонду оплати праці працівників і видатків на утримання  районної державної адміністрації та її структурних підрозділів”.

Розпорядження голови РДА від 30.12.2013 №284 “Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 21 жовтня 2013 року № 216”.

Розпорядження голови РДА від 26.12.2013 №282 “Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік”. 

Розпорядження голови РДА від 25.12.2013 №278 “Про заходи щодо проведення новорічних і різдвяних свят для дітей”

Розпорядження голови РДА від 25.12.2013 №277 “Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 08 лютого 2013 р. № 25”. 

Розпорядження голови РДА від 23.12.2013 №276 “Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік”. 

Розпорядження голови РДА від 19.12.2013 №274 “Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік”. 
 
Розпорядження голови РДА від 18.12.2013 №273 “Про перенесення робочих днів”.
 
Розпорядження голови РДА від 18.12.2013 №272 “Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 01 лютого 2011 року № 31”.
 
Розпорядження голови РДА від 18.12.2013 №271 “Про утворення центру надання адміністративних послуг Олевської районної державної адміністрації”.
 
Розпорядження голови РДА від 18.12.2013 №270 “Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік”.

Розпорядження голови РДА від 18.12.2013 №269 “Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік”. 

Розпорядження голови РДА від 16.12.2013 №268 “Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік”. 
 
Розпорядження голови РДА від 16.12.2013 №267 “Про перевірку наявності печаток, штампів, документів та інших матеріальних носіїв з грифом “Для службового користування”.

Розпорядження голови РДА від 13.12.2013 №265 “Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації  від 13 листопада 2013 року №238”.

Розпорядження голови РДА від 12.12.2013 №264 “Про створення міжвідомчої комісії по роботі з дітьми-інвалідами”.

Розпорядження голови РДА від 11.12.2013 №262 “Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік”. 

Розпорядження голови РДА від 10.12.2013 №260/87 “Про нагородження Почесними грамотами”.
 
Розпорядження голови РДА від 05.12.2013 №259 “Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік”.
 
Розпорядження голови РДА від 02.12.2013 №258 “Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 20 вересня 2012 року № 258”.
 
Розпорядження голови РДА від 28.11.2013 №257 “Про хід реалізації соціальних ініціатив Президента України”.

Розпорядження голови РДА від 28.11.2013 №256 “Про списання основних засобів”.

Розпорядження голови РДА від 27.11.2013 №252 “Про зняття з контролю в IV кварталі 2013 року окремих розпоряджень голови райдержадміністрації”. 

Розпорядження голови РДА від 27.11.2013 №251 “Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік”. 
 
Розпорядження голови РДА від 21.11.2013 №250 “Про звільнення Талаха С.А. від сплати за проживання в Кишинському стаціонарному відділенні”.
 
Розпорядження голови РДА від 21.11.2013 №249/81 “Про нагородження Почесною грамотою”.

Розпорядження голови РДА від 21.11.2013 №246 “Про хід виконання програми економічного і соціального розвитку та бюджету району за 9 місяців 2013 року”.

Розпорядження голови РДА від 21.11.2013 №245 “Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік”.

Розпорядження голови РДА від 21.11.2013 №243 “Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік”.

Розпорядження голови РДА від 18.11.2013 №242 “Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік”. 

Розпорядження голови РДА від 15.11.2013 №240/77 “Про нагородження Почесними грамотами”.

Розпорядження голови РДА від 13.11.2013 № 239 “Про зміцнення фінансово – бюджетної дисципліни”.  

Розпорядження голови РДА від 06.11.2013 № 237 “Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 13 липня 2010 р. № 338 “Про створення комісії по конкурсному відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки майна громадянам у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забруднених територій”.
 
Розпорядження голови РДА від 05.11.2013 № 232 “Про проведення місячника оборонно-масової роботи з нагоди 22-ї річниці створення Збройних Cил України”.
 
 
Розпорядження голови РДА від 05.11.2013 № 230 “Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік”.
 
Розпорядження голови РДА від 01.11.2013 № 228 “Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 01 лютого 2011 року № 31”. 
 
Розпорядження голови РДА від 28.10.2013 № 220/73 “Про нагородження Почесними грамотами”. 
 
Розпорядження голови РДА від 24.10.2013 № 219 “Про внесення змін  у додаток розпорядження голови райдержадміністрації  від 14.05.2013р. № 99 “Про встановлення на 2013 рік фонду оплати праці працівників і видатків на утримання  районної державної адміністрації та її структурних підрозділів”.
 
Розпорядження голови РДА від 24.10.2013 № 218 “Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік”.
 
Розпорядження голови РДА від 23.10.2013 № 217 “Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік”.
 
Розпорядження голови РДА від 21.10.2013 № 216 “Про приписку до призовної дільниці громадян України 1997 року народження у січні-березні 2014 року та медичний огляд юнаків 1998-1999 років народження Олевського району”. 
 
Розпорядження голови РДА від 21.10.2013 № 215 “Про введення в дію переліку змін № 3 до штатного розпису апарату райдержадміністрації”. 
 
Розпорядження голови РДА від 17.10.2013 № 212 “Про надання дозволу на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію нежитлових приміщень під виробництво по переробці деревини”.
 
Розпорядження голови РДА від 17.10.2013 № 211 “Про   внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 24.03.2011 року № 79 “Про затвердження осіб, які мають право доступу до приміщення відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації”.
 
Розпорядження голови РДА від 17.10.2013 № 210 “Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік”.
 
Розпорядження голови РДА від 15.10.2013 № 209/69 “Про нагородження Почесними грамотами”.
 
Розпорядження голови РДА від 15.10.2013 № 208 “Про створення комісії по ліквідації комунального підприємства «Кварц» Олевської районної ради та комунального підприємства «Орхідея» Олевської районної ради”.

Розпорядження голови РДА від 08.10.2013 № 206 “Про проведення атестації державних службовців у 2013 році”. 

Розпорядження голови РДА від 07.10.2013 № 203 “Про викуп або примусове відчуження земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності з метою подальшого надання цих земельних ділянок у постійне користування державному підприємству «Національна енергетична компанія «Укренерго» із зміною їх цільового призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування повітряної лінії електропередачі напругою 750 кВ Рівненська АЕС -Київська”.

Розпорядження голови РДА від 02.10.2013 № 201 “Про проведення спільного штабного тренування з органами управління та формуваннями цивільної оборони району”.
 
Розпорядження голови РДА від 18.09.2013 № 190/58 “Про нагородження Почесними грамотами”.
 
Розпорядження голови РДА від 17.09.2013 № 187 “Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік”.
 
Розпорядження голови РДА від 16.09.2013 № 186 “Про списання основних засобів”.
 
Розпорядження голови РДА від 10.09.2013 № 183 “Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 18.10.2010 року №446 “Про перевірку якості організації  харчування учнів в навчальних закладах району”.
 
Розпорядження голови РДА від 09.09.2013 № 182/57 “Про нагородження Почесними грамотами”.

Розпорядження голови РДА від 09.09.2013 № 181 “Про проведення у 2014 році в районі Року учасників бойових дій на території інших держав та відзначення 25-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан”.

Розпорядження голови РДА від 03.09.2013 № 180 “Про відзначення в районі 1 жовтня Міжнародного дня громадян похилого віку, Дня ветерана”.

Розпорядження голови РДА від 03.09.2013 № 179 “Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік”. 
 
Розпорядження голови РДА від 03.09.2013 № 178 “Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 25.09.2012року № 262 “Про утворення районної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу та затвердження Положення про неї”.

Розпорядження голови РДА від 26.08.2013 № 177 “Про зняття з контролю в III кварталі 2013 року окремих розпоряджень голови райдержадміністрації”.

Розпорядження голови РДА від 23.08.2013 № 176/51 “Про нагородження Почесними грамотами”.

Розпорядження голови РДА від 21.08.2013 № 174/50 "Про відзначення Ювілейною медаллю „90 років Олевського району”.

Розпорядження голови РДА від 13.08.2013 № 171 “Про комісію щодо розгляду матеріалів з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидій та пільг”.

Розпорядження голови РДА від 13.08.2013 № 170 “Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 31.10.2008 року №378”.

Розпорядження голови РДА від 12.08.2013 № 169 "Про проведення  12-го відкритого обласного  фестивалю української сучасної  естрадної  пісні «Зорі над Убортю».

Розпорядження голови РДА від 12.08.2013 № 168 “Про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди”.

Розпорядження голови РДА від 12.08.2013 № 167 “Про розроблення проекту програми економічного і соціального розвитку Олевського району на 2014 рік”.

Розпорядження голови РДА від 08.08.2013 № 166 “Про визначення середньої вартості ритуальних послуг, пов’язаних із похованням учасників бойових дій і інвалідів війни”.

Розпорядження голови РДА від 08.08.2013 № 165 “Про обстеження ринків”.

Розпорядження голови РДА від 09.08.2013 № 164 “Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік”.
 
Розпорядження голови РДА від 07.08.2013 № 161/45 “Про нагородження Почесною грамотою”.

Розпорядження голови РДА від 06.08.2013 № 160 “Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік”

Розпорядження голови РДА від 30.07.2013 № 151 “Про створення районної комісії по перевірці стану підготовки навчальних закладів до 2013/14 навчального року”.
 
Розпорядження голови РДА від 30.07.2013 № 149 “Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік”.

 

Розпорядження голови РДА від 26.07.2013 № 148 “Про затвердження Актів визначення розмірів збитків”.
 
Розпорядження голови РДА від 22.07.2013 № 147 “Про завдання щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2013/14 року”.
 
Розпорядження голови РДА від 22.07.2013 № 146 Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 13.07.2010 року №338 “Про створення комісії по конкурсному відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки майна громадян у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забруднених територій”.
 
Розпорядження голови РДА від 27.06.2013 № 133 “Про план роботи районної державної адміністрації на IІІ квартал 2013 року”.
 
Розпорядження голови РДА від 10.06.2013 № 121 “Про введення в дію переліку змін № 1 до штатного розпису апарату райдержадміністрації”.
 
Розпорядження голови РДА від 01.06.2013 № 119 “Про спеціальну комісію для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників Новобілокоровицького БГКП”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розпорядження голови РДА від 13.03.2013 № 50 «Про надання згоди ТОВ «Олевський ОРС» на передачу в суборенду ТОВ «КРЕАТИВ ПЕЛЛЕТ» земельної ділянки за межами населених пунктів Олевської міської ради».
 
 
 

Розпорядження голови РДА від 09.07.2013 №143 "Про відзначення в районі 22-ї річниці незалежності України та 90-річчя утворення Олевського району".

Додаток до розпорядження голови РДА від 04.07.2013 №142

Розпорядження голови РДА від 04.07.2013 №142 "Про затвердження додаткового списку до розподілу земельних часток (паїв) реформованого КСП "Україна" на території Тепеницької сільської ради Олевського району за межами населеного пункту".

Розпорядження голови РДА від 04.07.2013 №140 "Про знищення печатки державного реєстратора апарату Олевської РДА Крижової Л.М.".

Розпорядження голови РДА від 04.07.2013 №139 "Про списання основних засобів".

Розпорядження голови РДА від 01.07.2013 №138 "Про створення комісії для приймання-передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Олевського району".

Розпорядження голови РДА від 27.06.2013 №137 "Про виділення матеріальної допомоги".

Розпорядження голови РДА від 27.06.2013 №136 "Про визнання такими, що втратили чинність розпорядження голови РДА від 18.12.2009 №371, від 11.02.2011 №4, від 09.12.2011 №345".

Розпорядження голови РДА від 27.06.2013 №135 "Про визнання такими, що втратили чинність розпорядження голови РДА від 27.08.2009 №244, від 02.10.2007 №261, від 02.11.2006 №306".

Розпорядження голови РДА від 25.06.2013 №132 "Про затвердження додаткового списку до розподілу земельних часток (паїв) реформованого КСП "Кишинське" на території Кишинської сільради Олевського району за межами населеного пункту".

Розпорядження голови РДА від 25.06.2013 №131 "Про внесення змін до розпорядження голови РДА від 08.02.2013 №25 "Про затвердження бюджетної програми на 2013 рік".

Розпорядження голови РДА від 19.06.2013 №130 "Про передачу реєстраційних справ, штампів, ідентифікаційних кодів та бланків".

Розпорядження голови РДА від 17.06.2013 №129 "Про зняття з контролю в II кварталі 2013 року окремих розпоряджень голови РДА".

Положення про управління фінансів Олевської РДА Житомирської області

Розпорядження голови РДА від 17.06.2013 №128 "Про затвердження Положення про управління фінансів Олевської РДА Житомирської області".

Розпорядження голови РДА №127 "Про внесення змін до розпорядження голови РДА від 01.11.2011 №297 "Про створення комісії з розгляду заяв по визначенню та відшкодуванню збитків власникам землі та землекористувачам".

Додаток до розпорядження голови РДА від 11.06.2013 №124 "Перелік об’єктів конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування Олевського району".

Розпорядження голови РДА від 11.06.2013 №124 "Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Олевського району та їх маршрутів".

Розпорядження голови РДА і голови РР від 10.06.2013 №123/32 "Про нагородження Почесною грамотою".

Розпорядження голови РДА від 10.06.2013 №122 "Про заходи щодо протидії пожежам у природних екосистемах".

Розпорядження голови РДА від 05.06.2013 №120 "Про довгострокове припинення договору оренди землі шляхом його розірвання".

Розпорядження голови РДА №119 "Про спеціальну комісію для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників Новобілокоровицького БГКП".

Розпорядження голови РДА від 01.06.2013 №118 "Про створення районної інвентаризаційної комісії для проведення 5-ї державної інвентаризації радіоактивних відходів".

Розпорядження голови РДА від 27.05.2013 №116 "Про реорганізацію КУ "Олевська ЦРЛ" Олевської районної ради".

Розпорядження голови РДА від 27.05.2013 №113 "Про відзначення в районі Дня захисту дітей".

Розпорядження голови РДА від 27.05.2013 №112 "Про створення інвентаризаційної комісії для перевірки стану збереження житлових приміщень, які належать на праві користування або власності дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, особі з їх числа".

Розпорядження голови РДА від 27.05.2013р.№110 "Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 13.10.2006р. №280 "Про затвердження нового складу районної комісії з безпеки дорожнього руху".

Розпорядження голови РДА від 18.05.2013р. №106 "Про створення пришкільних таборів відпочинку з денним перебуванням дітей".

Розпорядження голови РДА від 15.05.2013р.№102 "Про утворення дозвільного центру Олевської районної державної адміністрації".

Розпорядження голови РДА від 15.05.2013р.№101 "Про затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу".

Розпорядження голови РДА від 14.05.2013р.№99 "Про встановлення на 2013 рік фонду оплати праці працівників і видатків на утримання районної державної адміністрації та її структурних підрозділів".

Розпорядження голови РДА від 14.05.2013р.№98 "Про утворення робочої групи з розгляду та вирішення проблемних питань викупу або примусового відчуження земельних ділянок під будівництво магістральних ліній електропередачі ПЛ 750кВ".

Розпорядження голови РДА від 14.05.2013р.№97 "Про списання основних засобів".

Розпорядження голови РДА від 24.04.2013р.№96 "Про внесення змін до розпорядження голови РДА від 22.05.2012р.№145 "Про створення районної конкурсної комісії з надання і використання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості закуплених племінних нетелів та бугаїв-плідників фермерськими господарствами".

Розпорядження голови РДА від 24.04.2013р.№95 "Про створення районної комісії для прийняття та розгляду документів по частковому відшкодуванню вартості закуплених племінних телиць, нетелів та корів молочного, мясного та комбінованого напряму продуктивності".

Розпорядження голови РДА від 24.04.2013р.№94 "Про створення районної комісії з надання і використання субвенції з обласного бюджету на здешевлення вартості закупленого добового молодняку птиці особистими селянськими та фермерськими господарствами для вирощування та відгодівлі".

Розпорядження голови РДА від 24.04.2013р.№93 "Про створення районної комісії з надання і використання субвенції з обласного бюджету на здешевлення вартості закупленого зарибка орендарями водних обєктів, які вирощують товарну рибу".

Розпорядження голови РДА від 24.04.2013р.№92 "Про створення районної комісії з надання і використання субвенції з обласного бюджету на здешевлення вартості закупленого молодняку свиней (гібридів) особистими селянськими та фермерськими господарствами для відгодівлі".

Розпорядження голови РДА від 18.04.2013р.№87 "Про заходи у  зв’язку з 70-ми роковинами Копищенської трагедії".

Розпорядження голови РДА від 15.04.2013р.№84 "Про затвердження складу районної конкурсного комітету на визначення перевізників для роботи на приміських автобусних маршрутах загального користування".

Розпорядження голови РДА від 12.04.2013р.№82 "Про завершення опалювального сезону 2012/13р.".

Розпорядження голови РДА від 10.04.2013р.№81 "Про проведення профілактичних медичних оглядів дітей шкільного віку в Олевському районі".

Розпорядження голови РДА від 10.04.2013р.№80/23  "Про Ювілейну медаль "90 років Олевському району" Олевської районної ради та Олевської районної державної адміністрації".

Розпорядження голови РДА від 08.04.2013р.№77 "Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік".

Розпорядження голови РДА від 04.04.2013р.№76 "Про затвердження зразків гербової печатки та печаток загального відділу апарату райдержадміністрації".

Розпорядження голови РДА від 02.04.2013р.№70 "Про затвердження складу організаційного комітету з проведення в районі VIII Всеукраїнської акції "Серце до серція".

Додаток №2 до розпорядження голови РДА №69

Додаток №1 до розпорядження голови РДА №69

Розпорядження голови РДА від 28.03.2013р.№69 "Про затвердження Переліків обєктів і заходів, що фінансуються у 2013 році щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по Олевському району".

Розпорядження голови РДА від 28.03.2013р.№67 "Про проведення заходів із санітарної очистки та благоустрою населених пунктів району".

Розпорядження голови РДА від 26.03.2013р.№65 "Про розроблення проекту Районної програми пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій".

Розпорядження голови РДА від 26.03.2013р. №64 "Про проведення у 2013 році в районі Року дитячої творчості".

Розпорядження голови РДА від 25.03.2013 р. №61 "Про заходи щодо забезпечення призову на строкову військову службу громадян України 1988-1995 року народження у квітні-травні та жовтні-листопаді 2013 року".

Розпорядження голови РДА від 20.03.2013р. №58 "Про проведення місячника оборонно-масової роботи з нагоди 68-річниці Перемоги  у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років".

Розпорядження голови РДА від 18.03.2013р. №57 "Про проведення у 2013-2014 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту".

Розпорядження голови РДА від 18.03.2013р. №56 "Про хід виконання програми економічного і соціального розвитку та бюджету району за 2012 рік".

Розпорядження голови РДА від 18.03.2013р. №53 "Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік".

Розпорядження голови РДА від 01.03.2013р. №42/15 "Про внесення змін до спільного розпорядження голови РДА та голови районної ради від 15.02.2011р. №46/13 "Про затвердження Стратегії розвитку правової освіти населення Олевського району на 2011-2015 роки та нового складу районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення".

Програма зайнятості населення Олевського району Житомирської області на період до 2017 року.

Розпорядження голови РДА від 27.02.2013р. №41 "Про районну програму зайнятості населення на період до 2017 року".

Розпорядження голови РДА від 27.02.2013р. №40 "Про внесення змін до розпорядження голови РДА від 18.10.2010р. №446".

Розпорядження голови РДА від 25.02.2013р. №38 "Про затвердження Порядку обліку, використання, зберігання печаток і штампів у Олевській районній державній адміністрації".

Розпорядження голови РДА від 25.02.2013р. №37  "Про затвердження Акта визначення розмірів збитків".

Розпорядження голови РДА від 21.02.2013р. №34 "Про внесення змін до розпорядження голови РДА від 04.07.2011р. №177 "Про розгляд запитів щодо надання публічної інформації про діяльність районної державної адміністрації та її структурних підрозділів".

Розпорядження голови РДА від 20.02.2013р. №33 "Про розроблення та узгодження проекту районної програми зайнятості населення на період до 2017 року".

Розпорядження голови РДА від 20.02.2013р. №32 "Про затвердження Актів визначення розмірів збитків".

Розпорядження голови РДА від 20.02.2013р. №31 "Про внесення змін до розпорядження голови РДА від 01.11.2011р. №297 "Про створення комісії з розгляду заяв по визначенню та відшкодуванню збитків власникам землі та землекористувачам".

Розпорядження голови РДА від 18.02.2013р. №30 "Про організацію виконання місцевих бюджетів у 2013 році та посилення фінансово-бюджетної дисципліни".

Розпорядження голови РДА від 18.02.2013р. №29 "Про затвердження Положення про управління агропромислового розвитку Олевської районної державної адміністрації Житомирської області".

Розпорядження голови РДА від 14.02.2013р.№28 "Про перенесення робочих днів у 2013 році".

Розпорядження голови РДА від 12.02.2013р. №27 "Про графік особистого прийому громадян на 2013 рік".

Розпорядження голови РДА від 12.02.2013р.№26 "Про підсумки роботи із зверненнями громадян у 2012 році та забезпечення виконання в районі вимог законодавства України щодо розгляду звернень громадян".

Розпорядження голови РДА від 01.02.2013р. №23 "Про проведення штабного навчання з органами управління та формуваннями цивільної оборони в районі".

Розпорядження голови РДА від 31.01.2013р. №22 "Про затвердження коефіціенту співвідношення кількості безплатних і платних пасажирів на 2013 рік".

Розпорядження голови РДА від 28.01.2013р. №21 "Про зняття з контролю в IV кварталі 2012 року окремих розпоряджень голови РДА".

Розпорядження голови РДА від 28.01.2013р. №20 "Про затвердження грошової вартості харчування однієї дитини та визначення організації, яка забезпечуватиме харчування у дошкільних підрозділах Дружбівського та Новоозерянського НВК Олевської районної ради Житомирської області".

Розпорядження голови РДА від 24.01.2013р. №19 "Про затвердження Положення про відділ охорони здоров’я Олевської районної державної адміністрації Житомирської області".

Положення про архівний відділ Олевської районної державної адміністрації Житмирської області.

Розпорядження голови РДА від 24.01.2013р. №18 "Про затвердження Положення про архівний відділ Олевської районної державної адміністрації Житомирської області".

Розпорядження голови РДА від 23.01.2013р. №17 "Про введення в дію нового штатного розпису апарату райдержадміністрації".

Положення про Дорадчий орган по роботі з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Розпорядження голови РДА від 23.01.2013р. №16 "Про Дорадчий орган по роботі з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах".

Додаток 1 до розпорядження голови РДА від 23.01.2013р. №16 про склад Дорадчого органу по роботі з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Розпорядження голови РДА від 23.01.2013р. №15 "Про затвердження Положення про відділ культури Олевської районної державної адміністрації Житомирської області".

Положення про відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Олевської районної державної адміністрації Житомирської області.

Розпорядження голови РДА від 23.01.2013р. №14 "Про затвердження Положення про відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Олевської районної державної адміністрації Житомирської області".

Розпорядження голови РДА від 23.01.2013р. №12 Про внесення змін до розпорядження голови РДА від 27.07.2011р. №194 "Про спостережну комісію".

Розпорядження голови РДА від 23.01.2013р. №11 "Про затвердження Положення про управління економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі Олевської РДА Житомирської області".

Розпорядження голови РДА від 23.01.2013р. №8 "Про затвердження актів визначення розмірів збитків".

Положення про управління фінансів Олевської райдержадміністрації Житомирської області.

Розпорядження голови РДА від 23.01.2013р. №7 "Про затвердження Положення про управління фінансів Олевської райдержадміністрації Житомирської області".

Розпорядження голови РДА від 23.01.2013р. №6 "Про економію бюджетних коштів".

Розпорядження голови РДА від 22.01.2013р. №5 "Про структуру районної державної адміністрації".

Розпорядження голови РДА від 17.01.2013р. №4 "Про внесення змін до розпорядження голови РДА від 23.01.2012р. №16 "Про організацію контролю за виконанням антикорупційних заходів".

 

Розпорядження голови РДА від 02.01.2013р. №1 Про внесення змін до розпорядження голови РДА від 15.02.2011р. №49 "Про створення комісії по визначенню на конкурсних засадах аптечних та стоматологічних установ району, які будуть надавати відповідні пільги і послуги громадянам постраждалим внаслідок ЧАЕС".

  

Розпорядження голови Олевської районної державної адміністрації за 2011 рік

Н А К А З начальника фінансового управління Олевської райдержадміністрації від 20.12.2011 року № 14 "Про затвердження Інструкції стосовно заповнення форм бюджетного запиту до проекту районного бюджету на плановий рік та прогнозу районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди при запровадженні програмно-цільового методу" 

Н А К А З начальника фінансового управління райдержадміністрації від 06.10.2011 року №  12 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету на 2012 рік"

 

Н А К А З начальника фінансового управління райдержадміністрації від 26.05.2011 року №11 "Про затвердження Порядку складання і виконання розпису районного бюжету"

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови райдержадміністраціївід 06.01.2012 року №1 "Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 31.10.2008 року №378"
 РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови райдержадміністраціївід 10.01.2012 року №2 "Про районну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій"
РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови райдержадміністраціївід 11.01.2012 року №3 "Про заходи щодо забезпечення призову на строкову військову службу громадян України 1987-1994 року народження у квітні-травні та жовтні-листопаді 2012 року" 

 

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови райдержадміністраціївід 11.01.2012 року №4 "Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 21.09.2009 року №270" 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови райдержадміністраціївід 11.01.2012 року №5 "Про економію бюджетних коштів"
РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови райдержадміністраціївід 13.01.2012 року №6 "Про стан та заходи щодо підвищення безпеки дорожнього руху та утримання доріг в районі"
РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови райдержадміністраціївід 13.01.2012 року №7 "Про затвердження додаткового розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) для оформлення і видачі державних актів на право власності на земельні ділянки громадянам реформованого КСП ім. Шевченка за межами населеного пункту Жубровицької сільської ради Олевського району" 
 РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови райдержадміністраціївід 13.01.2012 року №8 "Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту Білокоровицької сільської ради Олевського району та виготовлення державних актів на право власності на земельну ділянку гр. Сидоренку А.П."
 РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови райдержадміністраціївід 13.01.2012 року №9 "Про затвердження Плану заходів з виконання в районі Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки" 
 РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови райдержадміністраціївід 17.01.2012 року №10 "Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують  право користування земельною ділянкою на умовах оренди ПрАТ «МТС Україна» для обслуговування базової станції стільникового зв’язку за межами населеного пункту Лопатицької сільської ради"
 РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови райдержадміністраціївід 17.01.2012 року  №11 "Про внесення змін до складу комісії по роботі з кадрами при райдержадміністрації"
 РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови райдержадміністраціївід 17.01.2012 року  №12 "Про внесення змін до складу комісії по встановленню загального стажу роботи та стажу державної служби"
 РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови райдержадміністраціївід 23.01.2012 року №15 "Про порядок використання сил та засобів під час гасіння пожеж, ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійних лих" 
 РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови райдержадміністраціївід 23.01.2012 року №16 "Про організацію контролю за виконання антикорупційних заходів"
 РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови райдержадміністраціївід 25.01.2012 року №17/4 "Про нагородження Почесною грамотою"

 

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови райдержадміністраціївід 27.01.2012  року №19 "Про наслідки державного фінансового аудиту ефективності виконання бюджету Олевського району"
 РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови райдержадміністраціївід 30.01.2012 року №20 "Про роботу навчальних закладів району в умовах низьких температур"
 РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови райдержадміністраціївід 30.01.2012 року №21 "Про створення оперативної групи"
 
  

 

Розпорядження голови райдержадміністрації від 21.12.2012 року №371 Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 05.06.2012 року №165 "Про затвердження Переліку об’єктів і заходів, що фінансуються у 2012 році щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по Олевському району".

 

Перелік обєктів і заходів, що фінансуються у 2012 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення соціально-економічного розвитку окремих територій по Олевському району.

 

 

2021-01-19 09:18:00
 
Президент вітає ухвалення урядом постанови щодо зменшення тарифів на газ для населення

Президент України Володимир Зеленський вітає ухвалення урядом постанови щодо зменшення тарифів на газ для населення. Глава держави впевнений, що тарифи на комунальні послуги повинні бути соціально справедливими, а ринок газу має працювати за стандартами прозорої торгівлі та чесної конкуренції.

 
2021-01-15 14:47:00
Увага! Важлива інформація!

За даними Житомирського обласного гідрометеоцентру, протягом 15-19 січня на території Олевської міської територіальної громади очікується погіршення погодних умов – суттєве зниження температурного режиму.

 
2021-01-15 14:36:00
 
Протокол чергового засідання постійної комісії з питань ТЕБ та НС від 14.01.2021 року

Протокол чергового засідання районної комісії з питань ТЕБ та НС від 14.01.2021 року

 
2021-01-15 09:13:00
ВеликеБудівництво: Віталій Бунечко взяв участь у відкритті реконструйованого спорткомплексу у Радомишлі

У рамках ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським національної програми «Велике будівництво» на Житомирщині побудовано та відремонтовано ряд соціально важливих об’єктів. Серед них – спортивний комплекс «Динамо» у місті Радомишль. Під час робочої поїздки до територіальної громади голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко оглянув, як проведено реконструкцію об’єкту, та долучився до його відкриття. 

 
2021-01-14 16:49:00
 
Покрокова схема дій для громадян, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом

Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України надає рекомендації щодо послідовності дій громадян, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом на посадах рядового, сержантського (старшинського) складу у віськових частинах Збройних Сил України.

 
2021-01-14 16:46:00
Децентралізація: Віталій Бунечко провів онлайн-нараду з представниками райдержадміністрацій та територіальних громад Житомирщини

 Сьогодні, 14 січня, голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко провів онлайн-нараду з представниками райдержадміністрацій та територіальних громад Житомирської області

 
2021-01-12 16:15:00
Управління праці та соціального захисту населення Олевської райдержадміністрації інформує про те, що граничний розмірдоходу для застосування податкової соціальної пільги у 2021 році становить 3180,00 грн.

1. Граничний розмір доходу, який дає право на застосуванняподаткової соціальної пільги. Відповідно до п.п. 1 п. 4 ст. 169 розділу ІV Податкового кодексу України (далі – Кодекс), податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

 
2021-01-06 11:56:00
 
Децентралізація: Житомирська область лідирує у переданні соціально важливих об’єктів спільної власності територіальних громад району

Децентралізація: Житомирська область лідирує у переданні соціально важливих об’єктів спільної власності територіальних громад району

 
2021-01-06 10:30:00
 
Велике будівництво: реконструйований дитячий садочок у Чоповичах готовий до роботи.

Це стало можливим завдяки програмі Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Чоповицька об’єднана територіальна громада отримала сучасний дитячий садочок, розрахований на 80 дитячих місць.

 
2021-01-04 15:53:00
 
Передача об’єктів цивільних прав зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району у власність територіальної громади – запитання-відповіді

Експертки Офісу підтримки реформи з децентралізації при Мінрегіоні Віра Козіна та Ірина Бакунчик підготували відповіді на запитання щодо передачі об’єктів цивільних прав зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району у власність територіальної громади, територія якої затверджена Кабінетом Міністрів України.